NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ TOPRAK ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN TARÇIN ECZANESİ
  • GÜROYMAK EMEK ECZANESİ
  • AHLAT AHLAT ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ YENİ ADİLCEVAZ ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
ÖNEMLİ DUYURU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 19.10.2016 00:00

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, SGK Başkan Yardımcısı Op.Dr.Orhan Koç, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü v. Dr.Gazi Alataş ve SGK bürokratları ile bugün bir görüşme gerçekleştirerek, gündemde yer alan bazı konuları değerlendirmişlerdir.

Görüşme konuları şu şekildedir;

1)Güvenli E-imza ile E-reçete Düzenlenmesi Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2016 tarihinde yayımlanan son duyuru ile01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebileceği,mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ilgili tüm kişiler, özel veya kamu tüm kurum/kuruluşlar tarafından alınması gerektiği bildirilmiştir.

Kurum tarafından 05.10.2016 tarihinde yayımlanan “E-Reçete Güvenli Elektronik İmza Sürecine İlişkin” başlıklı duyuru ile ise, hekim bazlı, farklı tarihlerde yapılan ötelemeler nedeniyle sistem tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” de e-reçete düzenlenmesine,hekim bazlı öteleme süresi bitene kadarizin verildiği; bu şekilde sistem izin verdiği için “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” düzenlenmiş e-reçetelerin de karşılanmaya devam edileceği, hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı vb. durumların olabileceği göz önüne alınarak, ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin verileceği duyurulmuştur.

Yaptığımız görüşmede; güvenli e-imza ile e-reçete düzenlenmesi uygulamasının Birliğimiz tarafından da desteklendiği ancak süreçte hasta ve eczacıların mağduriyetine yol açması olası olan bu düzenlemeye, hekimlerin istenilen düzeyde e-imzayı edinmesi ölçüsünde geçilebileceği, yapılan değişiklik kapsamında sehven karşılanan reçetelerin eczacılar açısından kesintilere yol açabileceği ifade edilmiştir.

Kurum yetkilileri konu hakkında Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü, güvenli e-imzaya geçmemiş olan hekimlerin bu eksikliklerini tamamlamaları konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu konunun performans kriterleri içerisinde değerlendirileceğini, sahte reçete gibi uygulamaların önüne geçilmesinin ve eczacıların daha güvenli ortamda reçete karşılamalarının hedeflendiğini açıklamışlardır. Hekimlerin kısa sürede güvenli e-imza edinmelerinin sağlanacağı, Sağlık Bakanlığının kararlı olduğu ve bu süreçte, eczacıların mağdur olmamaları konusunda Kurum yetkilileri tarafından da gerekli hassasiyetin gösterileceği bilgisi alınmıştır.

2)Eczacıların Stok Düzenleme İşlemi Sırasında Keseceği Fatura Tutarının EK-5 Form Tutarına Yansıtılmaması Konusu

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun”yayımlanmış ve Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenleme kapsamında,sadece eczacılara özelolarak stok düzenleme hakkı tanınmıştır. Eczacının bu düzenleme ile yapacağı stok düzeltmede keseceği fatura tutarı gelir vergisine tabi olmayıp eczacının kazancı ve satış hasılatı değildir.

Eczacıların, stok düzenleme hakkı kapsamında düzenleyecekleri fatura tutarının, Maliye tarafından düzenlenen EK-5 Hasılat Bilgi Formunda yer alacak tutarı etkileyecek olmasının sözkonusu olduğu Kurum yetkililerine aktarılmış; eczacının yıllık hasılat tutarının yer aldığı EK-5 Form ile beraber, stok düzenleme hakkı kapsamında keseceği faturayı Kuruma birlikte ibraz etmesi halinde, ıskontoya esas olacak tutarın, EK-5 formda yer alan tutardan stok düzeltme hakkı faturasında yer alan tutarın düşülmesi ile bulunacak tutar olarak belirlenmesi konusunun, Kurumla Birliğimiz arasında yapılacak protokol revizyonunda hayata geçirilmesi konusunda ortak mutabakat sağlanmıştır.

3)Statik IP’ye Geçiş Konusu

Bilindiği üzere, SGK tarafından yayımlanan 04.10.2016 tarihli "Sabit IP'ye Geçiş İşlemleriyle İlgili Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine" başlıklı duyuru ile, statik IP bildirim işlemlerinin 15.10.2016 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilmiş, ardından 14.10.2016 tarihli duyuru ile, 01 Kasım 2016 tarihinde kesin olarak başlayacağı duyurulmuş olmakla birlikte, Birliğimizin konu hakkındaki görüşünün, statik IP’ye geçişin SGK ve Birliğimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ve statik IPye geçişle ilgili olarak eczacı odalarımızın, üyelerimizin ve Birliğimizin çekinceleri Kuruma ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Eczacıların statik IP’ye geçmek için kendi bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamak için almaları gereken önlemler konusunda Birliğimiz tarafından da bilgilendirici çalışmalar yapılabilmesi, ayrıca statik IP’ye geçişte eczacı açısından oluşabilecek ek maliyetin en aza indirilebilmesi için GSM operatörleri ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli görüşmelerinyapılabilmesi ve bu çalışmalarla ilgili olarak geniş katılımlı toplantılarda üyelerimize bilgi verilebilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu aktarılmış,Birliğimizin görüş ve önerileri doğrultusunda Kurum yetkilileri tarafından, bu doğrultuda, geçiş ile ilgili takvimin 31.12.2016 olacak şekilde öteleneceği sözlü olarak ifade edilmiş, ayrıca yazılı olarak da duyurulacağı da tarafımıza aktarılmıştır.

4)Mevcut Raporların Geçerliliği Hakkında

07.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SUT Değişikliği ile reçete, rapor yazım ve geri ödenme koşulu değişen ilaç/hastalık grupları ile ilgili olarak, eski raporların mevcut haliyle süresi sonuna kadar geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda Birliğimize çok sayıda başvuru yapıldığı ifade edilerek, bu konuda Kurumun çok ivedi bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Kurum yetkilileri tarafından, hangi raporların süresi sonuna kadar geçerli sayılacağı hakkında en kısa süre içerisinde yazılı olarak açıklama yapılacağı bilgisi alınmıştır.

5)Protokol Revizyon Görüşmeleri Hakkında

Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında sekteye uğrayan protokol revizyon görüşmelerinin ivedi olarak başlatılması gerektiği Kurum yetkililerine aktarılmıştır.

Bu kapsamda Protokol’ün 7.18. maddesi “Geçici koruma altındaki yabancıların reçete muhteviyatı ilaçlarının karşılanması ve reçetelerinin incelenmesi için gerekli usul ve esaslara ilişkin çalışma Kurum ve Türk Eczacıları Birliği arasında yürütülecek ve sonrasında bu Protokole eklenecektir.” Hükmü ve5.2 Savunma başlıklı maddesinde yer alan“Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlara ilişkin olarak Protokol taraflarınca ortaklaşa üst itiraz komisyonları oluşturulacaktır.” Hükmüne uygun işlem başlatılması ile,Tıbbi Cihaz ve Medikal Malzemelerin eczanelerden satışının sağlanması adına Medula’da gerekli düzenlemelerin yapılması ve ayrıca revizyon gerektiren diğer konularla ilgili revizyon görüşmelerine başlanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

6)Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odalarının Katılımı ile Çalıştaylar Düzenlenmesi

Görüşmede, Bölge Eczacı Odalarının da katılımı ile, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmesi ve bu çalıştaylarda önümüzdeki süreçlerde yapılabileceklerin birlikte değerlendirilmesi görüşüldü.

7)15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sonrasında Yaşanan Mağduriyetler Hakkında

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden eczacı meslektaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetlere ilişkin Birliğimize iletilen talepler bir kez daha paylaşılmış; yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi hususunun tekrar değerlendirilmesi Kurum yetkililerine iletilmiştir.

8)Heberprot – P İsimli İlacın Durumu Hakkında

Heberprot adlı ilacın fiyatında meydana gelen düşüşe bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi konusu Kurum yetkililerine bir kez daha aktarıldı.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Ecz. H.Fikret BARANSEL

GENEL SEKRETER