NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ BÜŞRA ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI ALTINDAL ECZANESİ
  • TATVAN ULUSOY ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ ESEN ECZANESİ
  • HİZAN DERMAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında.
Eklenme Tarihi: 22.10.2014 00:00

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen yazı ile,

Hastanın muayene katkı payını kredi kartıyla ödemek istemesi halinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan eczane işletmecilerinin fiş düzenlemek zorunda kalmaları sebebi ile, KDV ve gelir vergisi bakımından eczane aleyhine sorunlu bir durum meydana getiren uygulama hakkında görüş talep edilmişti.

Başkanlıktan gelen cevabi yazı ile, 2013 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükmünün yer aldığı,

Aynı Kanunun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğunun hükme bağlandığı,

Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğunun belirtildiği,

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 16/02/2009 tarih ve 40 numaralı Vergi Usul Kanunun Sirkülerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verildiği,

Söz konusu Sirkülerin 4 üncü bölümünde; “Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesi sırasında kişilere herhangi bir mal satışı veya hizmet yapılmadığından, bu uygulamaya yönelik olarak tahsilatı yapanlarca (eczane, özel sağlık kurumu, vb..) bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.” denildiği,

Buna göre, eczaneler tarafından hastalardan Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen muayene katılım payı için herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmadığı,

Öte yandan, 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığa tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanunun göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1987 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyetinin getirildiği,

Bahse konu Genel Tebliğ ile kullanılma mecburiyeti getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların ( YN ÖKC) bünyelerinde işletim sistemi de bulunan bilgisayar tabanlı cihazlar olduğu, söz konusu cihazlara eczanelerin işletme ihtiyaçlarına uygun yazılımların yüklenmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmekte olup,

Bu nedenlerle, eczane işletmecilerinin, kendilerine ait olmayan ve SGK’ya aktarılan “muayene katılım payı”nı işyerlerinde bulunan YN ÖKC’leri kullanarak ve kredi kartı yoluyla tahsil etmeleri durumunda, söz konusu tahsilata ilişkin tutarı 7 Seri Nolu ÖKC Genel Tebliğinde yazılı bilgileri ihtiva etmesi şartıyla, mali hafızaya kaydetmeksizin, bilgi amaçlı olarak fiş üzerinde “KDV ve TOPLAM” ibarelerinin hemen altında ayrı bir satır halinde ve cihaza ait X ve Z raporlarında görülecek şekilde kaydetmeleri, cihazlarının üreticileri olan ödeme kaydedici cihaz firmalarına müracaat ederek (firmanın Bakanlıktan izin almasına müteakip) cihazlarını bu şekilde işlem yapacak tarzda ayarlatmalarının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Başkanlığın yazısı ekte iletilmekte olup, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz üretici firmaları ile gerekli yazışmalar yapıldığının bilinmesi hususu bilgilerinize sunulur.

            Saygılarımla.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Demet MERMİT

GENEL SEKRETER

 
Baskanligin yazisi icin tiklayiniz.